तलको बक्समा रोमन फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् :

तलको बक्सबाट स्पेसिअल अक्षर छानुहोस :

क्ष त्र ज्ञ ्र ि र्‍य र्‍