तलको बक्समा प्रीति फन्टका अक्षरहरु लेख्नुहोस् वा पेस्ट गर्नुहोस्:


Special Characters : र्‍य र्‍

ञ्
ज्ञ
द्द
द्ध
ण्
(
)
.
delete
tab
त्र
त्त
ध्
भ्
च्
त्
थ्
ग्
क्ष्
ष्
{
्र
caps lock
ब्
क्
म्
न्
ज्
व्
प्
ि
स्
return
shift
श्
ह्
ख्
द्य
ल्
?
,
श्र
रु
shift
fn
control
option
command
 
command
option
माथि प्रीति फन्टका अक्षरहरू अनुसारको युनिकोड तलको बक्समा हेर्नुहोस् :
Keyboard
Copy